Vyhodnocení (rok 2012)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 28. 02. 2017

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

AUTOBUSY

Rok 2012 byl již druhým rokem běžného měření a vyhodnocování standardů kvality PID pro autobusovou dopravu. Roční hodnocení dává objektivnější představu o dlouhodobé kvalitě jednotlivých dopravců a na základě výsledků za celý rok lze jednotlivé dopravce lépe porovnávat. Zvláště dopravce s malým podílem výkonů, u kterých mohly výsledky kvůli malému počtu měření značně kolísat. U standardů „stáří vozidel“ a „podíl nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku“ se hodnoty vztahují k 31.12.2012.

Obecně bylo konstatováno, že kvalita se u většiny dopravců v průběhu minulého roku i nadále zlepšovala. Pokračovaly investice do obnovy vozového parku, pořizování nízkopodlažních vozidel nebo do obnovy zastávkových zařízení. Nejčastěji neplněným standardem je informování cestujících ve vozidlech – většinou se ale nejedná o zásadní prohřešky, které by výrazně zhoršovaly podmínky pro cestování. Zčásti jde o technické závady na odbavovacím zařízení, částečně je neplnění úrovně náročnosti zaviněno nedodržováním povinností jednotlivými řidiči (zejména hlášení zastávek).

Změnila se také metodika rozvržení počtu kontrol u jednotlivých dopravců, kdy jsme se zejména u prohřešků jednotlivých řidičů více zaměřili na linky dopravců, na kterých byla prokázána vyšší četnost závad. Tím je dosaženo důslednější kontroly tam, kde je jí nejvíce zapotřebí. Díky intenzivnějším a efektivnějším kontrolám bylo v průběhu let významně sníženo krácení tržeb jednotlivými řidiči (nevydání jízdenky cestujícímu).

Nově sledovaný standard „procento předjetých spojů oproti jízdnímu řádu“ brzy přinesl své ovoce a tento nepříznivý jev byl díky spolupráci všech dopravců v průběhu roku snížen na minimum. Postupně se také výrazně zlepšila úroveň informování cestujících na zastávkách, zejména v mimopražských oblastech. Zároveň jsme nastavili užší spolupráci s dalšími vlastníky zastávkových označníků, zejména s obcemi, které mají odpovědnost za vyvěšované informace na těchto zastávkách.

U jednotlivých dopravců se i nadále rozšiřuje podíl nízkopodlažních vozidel a s tím i podíl bezbariérově přístupných spojů garantovaných v jízdních řádech. Naším cílem je i nadále zvyšovat podíl garantovaných nízkopodlažních spojů zejména na příměstských linkách.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)
Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
ABOUT ME*
Dopravní podnik hl. m. Prahy*
ČSAD MHD Kladno
STENBUS
PROBO BUS
MARTIN UHER
BOSÁK BUS
Jaroslav Štěpánek
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) ČSAD POLKOST
Veolia Transport Praha
ČSAD Střední Čechy
OAD Kolín
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů) Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů)

VLAKY

Současně s posledním kvartálem došlo k vyhodnocení celého roku 2012. V součtu nebylo splněno 7 z 19 standardů kvality. V provozních ukazatelích se negativně projevují především vlivy výluk a jiných mimořádností. Důkazem toho je, že v Plnění odjetých kilometrů jsou dosahovány nejhorší výsledky v průběhu druhého a třetího čtvrtletí, kdy je nejsilnější výluková činnost. V prvním čtvrtletí byl výsledek těsně pod hranicí plnění, v posledním kvartálu by standard splněn s přehledem.

Jiná je situace v Dodržení kapacity vlaku, kam se projevily výpadky především jednotek řady 471 CityElefant v prvním čtvrtletí loňského roku, které měly problém s velice nízkými teplotami, jež naši republiku zasáhly v únoru. V dalších kvartálech již byla situace lepší, nicméně je v tomto standardu určitě prostor pro zlepšování.

Lépe dopadlo hodnocení Garance bezbariérovosti, které nebylo splněno pouze o jednu setinu procentního bodu.

V prvních třech čtvrtletích byly také zjištěny případy, kdy svoji práci řádně nekonal průvodčí, což se vztahuje k Prodeji a kontrole jízdních dokladů ve vlacích. Tyto případy byly dopravcem projednány a u konkrétních zaměstnanců byly vyvozeny patřičné důsledky.

V posledních dvou čtvrtletích došlo k závadám v Informování cestujících ve vlacích, a to především na území Středočeského kraje. Naproti tomu v Informování ve stanicích a zastávkách jsou problémy i v Praze, nicméně výsledky jsou lepší než ve Středočeském kraji.

Posledním nesplněným standardem jsou Rizikové situace, a to především vlivem patrových vozů řady Bmto, používaných na trati 210, u kterých byly v srpnu zjištěny nedostatky v bezpečnosti dveří.

Závěrem lze říci, že v případě nenarušování provozu mimořádnostmi a výlukami nedochází v provozních ukazatelích k výrazným propadům. Výjimkou je například období silných mrazů. Pozitivní je situace v případě Plnění GVD – přesnost provozu, kdy celoroční výsledek ukazuje, že více než 95 % vlaků PID na území Prahy jelo včas nebo se zpožděním do pěti minut. Uspokojivá je i situace v Čistotě vozidel. Velkého posunu vpřed bylo dosaženo ve Stáří vozidel, kde se snížil průměrný věk vozidel o dva roky na 15,3 let. Menší spokojenost panuje v případě Informování ve vlacích a Informování ve stanicích a zastávkách.