Vyhodnocení (rok 2014)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 28. 02. 2017

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

METRO

První rok ostrého měření standardů kvality prokázal její vysokou úroveň, týkající se jak vozidel, tak stanic i provozního personálu metra. Některé dílčí nedostatky se v průběhu roku projevovaly pouze u informování cestujících ve vozidlech, chování staničního personálu a v čistotě stanic. U všech standardů však bylo dosaženo požadované úrovně náročnosti. V předstihu se podařilo zrealizovat požadavek na zobrazování odjezdu nebližšího vlaku metra na nástupištích. V současné době probíhá zkušební provoz tohoto zařízení.

TRAMVAJE

Také u tramvají byl rok 2014 prvním rokem ostrého měření. Oproti zkušebnímu roku 2013 se podařilo zlepšit úroveň zejména u bezbariérovosti vozidel i zastávek, informování ve vozidlech a na zastávkách a také u chování jízdního personálu. Jedinými dvěma nesplněnými standardy zůstala Čistota vozidel (zde však přes 90 % tvoří vandalismus) a Stáří vozového parku (překročení maximálního stáří 30 let u jednotlivých tramvají).

AUTOBUSY

Rok 2014 byl již čtvrtým rokem běžného měření a vyhodnocování standardů kvality PID pro autobusovou dopravu. Roční hodnocení dává objektivnější představu o dlouhodobé kvalitě jednotlivých dopravců a na základě výsledků za celý rok lze jednotlivé dopravce lépe porovnávat. Zvláště dopravce s malým podílem výkonů, u kterých mohly výsledky kvůli malému počtu měření značně kolísat. U standardů „stáří vozidel“ a „podíl nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku“ se hodnoty vztahují k 31.12.2014.

Obecně byl konstatován pozitivní trend postupného zvyšování kvality u většiny dopravců. I nadále pokračovala obnova vozového parku, pořizování nízkopodlažních vozidel nebo obnova zastávkových zařízení. Podařilo se tak navýšit podíl bezbariérově přístupných vozidel (z 53% v roce 2013 na 58% v roce 2014), což se promítlo také v jízdních řádech formou navýšení počtu garantovaně nízkopodlažních spojů. Průměrné stáří vozového parku za všechny dopravce je 8,6 let.

Zvyšující se podíl kloubových a nízkopodlažních vozidel má vliv také na garanci kapacity a nízkopodlažnosti pro cestující. U části dopravců však i nadále přetrvává problém s plněním úrovně náročnosti zejména u kloubových vozů.

Nejčastěji neplněným standardem je stejně jako v roce 2013 Informování cestujících ve vozidlech – většinou se ale nejedná o zásadní prohřešky, které by výrazně zhoršovaly podmínky pro cestování. Zčásti jde o technické závady na odbavovacím zařízení, částečně je neplnění úrovně náročnosti zaviněno nedodržováním povinností jednotlivými řidiči (zejména hlášení zastávek). Naopak bezproblémovým standardem se stalo Informování na zastávkách.

U standardů měřených pomocí kontrolní činnosti se díky intenzivnějším a efektivnějším kontrolám daří udržovat poměrně vysokou kázeň jednotlivých řidičů a společně s dopravci jsou zvlášť řešeny případy tzv. problémových řidičů nebo upozornění od cestujících. Nejčastější závady se týkají kouření ve vozidlech nebo nesprávného odbavování cestujících.

U celkového plnění standardů jednotlivými dopravci se podařilo zvýšit celkovou úroveň, všichni dopravci již splnili více než 70% standardů, dva z nich dokonce splnili 100% standardů.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)
Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy*
MARTIN UHER*
ABOUT ME
PROBO BUS
ČSAD POLKOST
ČSAD MHD Kladno
Jaroslav Štěpánek
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) BOSÁK BUS
OAD Kolín
STENBUS
ARRIVA PRAHA
ČSAD Střední Čechy
Vlastimil Slezák
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů)
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů)

VLAKY

V součtu za celý rok 2014 nebylo splněno šest Standardů kvality, což je obdobný výsledek jako v loňském roce. Problémy přetrvávají v Dodržení kapacity vlaku, kde se projevují neschopnosti jednotek 471 CityElefant, u nichž je v některých případech problém udržet v provozu jejich dostatečný počet i s ohledem na pravidelnou údržbu a opravy a u jednotek řady 814.2. Dalším nesplněným standardem je Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích. Jednotlivé zjištěné případy byly s dopravcem projednány a u konkrétních zaměstnanců byly vyvozeny patřičné důsledky, případně byla shledána objektivní příčina neprovádění revize. V uplynulém roce docházelo k závadám také v Informování cestujících ve vlacích, a to především na území Prahy. Naproti tomu v Informování ve stanicích a zastávkách jsou problémy spíše na území Středočeského kraje. V příštím roce předpokládáme alespoň dílčí zlepšení díky plánovanému zvýšení kvality vývěsních ploch. Ve dvou kvartálech nebyl splněn standard Rizikových situací z důvodu vzniku mimořádných událostí. Neplnění standardu Stáří vozidel je zapříčiněno stářím jednotek řady 451.

Závěrem lze říci, že problémy přetrvávají v Dodržení kapacity vlaku, a to především vlivem neschopností vozidel řady 471 a 814.2. Pozitivní je situace v případě Plnění GVD – přesnost provozu, kde celoroční výsledek ukazuje, že více než 94% vlaků PID na území Prahy jelo včas nebo se zpožděním do pěti minut, což je sice o necelé dva procentní body horší hodnota než v roce 2013, je však třeba brát v úvahu rozsáhlou výlukovou činnost, která v loňském roce probíhala v pražském železničním uzlu. Uspokojivá je i situace v Čistotě vozidel, byť zde by se dílčí problémy také našly, jedná se však spíše o jednotlivé případy. Menší spokojenost panuje v případě Informování ve vlacích a Informování ve stanicích a zastávkách a ve výskytu Rizikových situací.