Vyhodnocení (rok 2015)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 26. 02. 2017

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

METRO

I další rok ostrého měření standardů kvality prokázal její vysokou úroveň, týkající se jak vozidel, tak stanic i provozního personálu metra. Některé dílčí nedostatky se v průběhu roku projevovaly pouze ve funkčnosti označovačů. U všech standardů však bylo dosaženo požadované úrovně náročnosti.

TRAMVAJE

Také u tramvají byl další rok ve znamení vysoké kvality. Jedinými dvěma nesplněnými standardy zůstala Čistota vozidel (zde však přes 90 % tvoří vandalismus) a Stáří vozového parku (překročení maximálního stáří 30 let u jednotlivých tramvají).

AUTOBUSY

Rok 2015 byl již pátým rokem běžného měření a vyhodnocování standardů kvality PID pro autobusovou dopravu. Roční hodnocení dává objektivnější představu o dlouhodobé kvalitě jednotlivých dopravců a na základě výsledků za celý rok lze jednotlivé dopravce lépe porovnávat. Zvláště dopravce s malým podílem výkonů, u kterých mohly výsledky kvůli malému počtu měření značně kolísat. U standardů „stáří vozidel“ a „podíl nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku“ se hodnoty vztahují k 31.12.2015.

Obecně byl konstatován pozitivní trend postupného zvyšování kvality u většiny dopravců zejména u standardů bezbariérovost, stáří vozového paku, čistota vozidel a přesnost provozu (předjetí). I nadále pokračovala obnova vozového parku, pořizování nízkopodlažních vozidel nebo obnova zastávkových zařízení. Podařilo se tak navýšit podíl bezbariérově přístupných vozidel (z 58 % v roce 2014 na 61 % v roce 2015), což se promítlo také v jízdních řádech formou navýšení počtu garantovaně nízkopodlažních spojů. Průměrné stáří vozového parku za všechny dopravce je 8,5 let.

Nejčastěji neplněným standardem je stejně jako v roce 2014 Informování cestujících ve vozidlech (nesplnilo 10 ze 13 dopravců), většinou se ale nejedná o zásadní prohřešky, které by výrazně zhoršovaly podmínky pro cestování. Zčásti jde o technické závady na odbavovacím zařízení (jejich odstraňování řešíme společně i s dodavateli technických zřízení), částečně je neplnění úrovně náročnosti zaviněno nedodržováním povinností jednotlivými řidiči (zejména hlášení zastávek).

Negativní trend lze bohužel sledovat v souvislosti s prohlubujícím se nedostatkem řidičů napříč většinou dopravců. To mělo za následek pokles kvality provedené služby a zvýšený počet závad, které jsou sledovány v souvislosti s činností provozního personálu. Pro rok 2016 se podařilo vyjednat zvýšení dotace pro jednotlivé dopravce, což by se mělo odrazit v navýšení mezd řidičů a tím i jejich vyšší motivace. Tuto problematiku bude nutné sledovat i do budoucna a zohlednit v připravovaných výběrových řízeních na autobusové linky.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)
Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy*
MARTIN UHER*
STENBUS
ČSAD POLKOST
ABOUT ME
PROBO BUS
ČSAD MHD Kladno
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) ARRIVA PRAHA
OAD Kolín
ARRIVA Střední Čechy
ČSAD Střední Čechy
Jaroslav Štěpánek
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů) Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů)

VLAKY

V součtu nebylo splněno sedm standardů kvality, což je obdobný výsledek jako v loňském roce.

Problémy přetrvávají v Dodržení kapacity vlaku (byť v posledním kvartále byl standard splněn), kde se projevují závady jednotek 471 CityElefant, u nichž je v některých případech problém udržet v provozu jejich dostatečný počet i s ohledem na pravidelnou údržbu a opravy. S podobným problémem se potýkáme také u jednotek řady 814.2. U Bezbariérovosti stanic a zastávek předpokládáme vzhledem k dokončení modernizace dalších stávajících nebo výstavby nových stanic či zastávek výrazný posun a splnění standardu v dalším hodnoceném období.

Nesplněným standardem je Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích. Jednotlivé zjištěné případy byly s dopravcem projednány a u konkrétních zaměstnanců byly vyvozeny patřičné důsledky, případně byla shledána objektivní příčina neprovádění revize.

V uplynulém roce docházelo k závadám také v Informování cestujících ve vlacích, a to na území hl. m. Prahy i Středočeského kraje. Ve standardu Informování ve stanicích a zastávkách v dohledné době předpokládáme alespoň dílčí zlepšení díky plánovanému zvýšení kvality vývěsních ploch. Ve dvou kvartálech nebyl splněn standard Rizikových situací z důvodu vzniku mimořádných událostí, při nichž však v drtivé většině docházelo pouze k materiálním škodám. Neplnění standardu Stáří vozidel je zapříčiněno stářím jednotek řady 451.

Závěrem lze říci, že problémy přetrvávají v Dodržení kapacity vlaku, a to především vlivem závad vozidel řady 471 a 814.2. Pozitivní je situace v případě Plnění GVD – přesnosti provozu, kde celoroční výsledek ukazuje, že více než 92 % vlaků PID na území hl. m. Prahy jelo včas nebo se zpožděním do pěti minut, což je sice přibližně o dva procentní body horší hodnota než v roce 2014, je však třeba brát v úvahu výlukovou činnost, která v loňském roce probíhala v pražském železničním uzlu i ve Středočeském kraji v naprosto mimořádném rozsahu. Uspokojivá je i situace v Čistotě vozidel, kde zejména v posledním čtvrtletí došlo k podstatnému zlepšení. Menší spokojenost již panuje v případě Informování ve vlacích a Informování ve stanicích a zastávkách a ve výskytu Rizikových situací.