Vyhodnocení (rok 2016)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 24. 03. 2017

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

METRO

Splněno standardů: 12 ze 13

Nesplněné standardy: funkčnost označovačů

TRAMVAJE

Splněno standardů: 15 ze 16

Nesplněné standardy: funkčnost označovačů

Komentář: Stáří vozidel (stav k 31.12.2016), kde sice byla splněna požadovaná úroveň průměrného stáří, ale 8 vozů již překročilo hranici 30 let.

AUTOBUSY

Rok 2016 byl již šestým rokem běžného měření a vyhodnocování standardů kvality PID pro autobusovou dopravu. Roční hodnocení dává objektivnější představu o dlouhodobé kvalitě jednotlivých dopravců a na základě výsledků za celý rok lze jednotlivé dopravce lépe porovnávat. Zvláště dopravce s malým podílem výkonů, u kterých mohly výsledky kvůli malému počtu měření značně kolísat. U standardů „stáří vozidel“ a „podíl nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku“ se hodnoty vztahují k 31. 12. 2016.

Obecně byl bohužel konstatován celkově negativní trend dílčího snižování kvality u části dopravců. Jedinými pozitivními standardy, kde došlo k celkovému zlepšení, jsou bezbariérovost, obsloužení zastávek, prodej jízdenek řidiči na městských linkách a čistota zastávek. I nadále pokračovala obnova vozového parku, pořizování nízkopodlažních vozidel nebo obnova zastávkových zařízení. Podařilo se tak navýšit podíl bezbariérově přístupných vozidel (z 61 % v roce 2015 na 67 % v roce 2016), což se promítlo také v jízdních řádech formou navýšení počtu garantovaně nízkopodlažních spojů. Průměrné stáří vozového parku za všechny dopravce se mírně zvýšilo na 8,7 let (v roce 2015 to bylo 8,5 let).

Bohužel zhoršení plnění napříč dopravci bylo zaznamenáno u standardů plnění grafikonu, dodržení kapacity (předepsaného typu) vozidla, garance bezbariérových spojů, prodej jízdenek na příměstských linkách, informování ve vozidlech i na zastávkách, přesnost provozu (předjetí), ústrojová kázeň a stáří vozidel.

Nejčastěji neplněným standardem je stejně jako v roce 2015 informování cestujících ve vozidlech (nesplnilo 10 ze 13 dopravců), většinou se ale nejedná o zásadní prohřešky, které by výrazně zhoršovaly podmínky pro cestování. Zčásti jde o technické závady na odbavovacím zařízení, částečně je neplnění úrovně náročnosti zaviněno nedodržováním povinností jednotlivými řidiči (zejména hlášení zastávek).

Celkově negativní trend lze bohužel sledovat zejména v souvislosti s prohlubujícím se nedostatkem řidičů napříč většinou dopravců. To mělo za následek pokles kvality provedené služby a zvýšený počet závad, které jsou sledovány v souvislosti s činností provozního personálu.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)
Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy*
STENBUS*
MARTIN UHER
ČSAD POLKOST
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) ČSAD MHD Kladno
ABOUT ME
PROBO BUS
ČSAD Střední Čechy
Jaroslav Štěpánek
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů) ARRIVA PRAHA
OAD Kolín
Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů)

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ABOUT ME, ČSAD POLKOST, ČSAD Střední Čechy

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS

VLAKY

Současně s posledním kvartálem došlo k vyhodnocení celého roku 2016. V součtu nebylo splněno sedm Standardů kvality, což je obdobný výsledek jako v loňském roce.

Problémy přetrvávají ve standardu Dodržení kapacity vlaku, kde se projevují neschopnosti jednotek 471 CityElefant, u nichž je v některých případech problém udržet v provozu jejich dostatečný počet i s ohledem na pravidelnou údržbu a opravy, s podobným problémem se potýkáme také u jednotek řady 814.2 a motorových vozů řady 854. Nesplněným standardem je Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích. Jednotlivé zjištěné případy byly s dopravcem projednány a u konkrétních zaměstnanců byly vyvozeny patřičné důsledky, případně byla shledána objektivní příčina neprovádění revize. V uplynulém roce docházelo k závadám také v Informování cestujících ve vlacích, a to na území hl. m. Prahy i Středočeského kraje. Ve standardu Informování ve stanicích a zastávkách v dohledné době předpokládáme alespoň dílčí zlepšení díky plánovanému zvýšení kvality vývěsních ploch. Nepříliš dobré výsledky vykazovaly také standardy funkčnosti a čistoty vozidel, kdy na funkčnost vozidel má poměrně výrazný vliv poruchovost sociálních zařízení ve vozidlech řady 471 CityElefant, čistota vozidel byla významně ovlivněna poruchou myčky na ONJ Praha ve třetím a čtvrtém čtvrtletí loňského roku. Až na poslední čtvrtletní nebyl splněn standard Rizikových situací z důvodu vzniku mimořádných událostí, při nichž však v drtivé většině docházelo pouze k materiálním škodám. Neplnění standardu Stáří vozidel je zapříčiněno stářím jednotek řady 451.