Vyhodnocení (rok 2017)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 09. 03. 2018

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

METRO

Splněno standardů: 13 ze 13

Nesplněné standardy: –

TRAMVAJE

Splněno standardů: 15 ze 16

Nesplněné standardy: Čistota vozidel

AUTOBUSY

Rok 2017 byl již sedmým rokem běžného měření a vyhodnocování standardů kvality PID pro autobusovou dopravu. V rámci rozšiřování integrace do Středočeského kraje bylo v průběhu roku 2017 zapojeno do sledování standardů 7 nových dopravců.

Roční hodnocení dává objektivnější představu o dlouhodobé kvalitě jednotlivých dopravců a na základě výsledků za celý rok lze jednotlivé dopravce lépe porovnávat. Zvláště dopravce s malým podílem výkonů, u kterých mohly výsledky kvůli malému počtu měření značně kolísat. U standardů stáří vozidel a podíl nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku se hodnoty vztahují k 31. 12. 2017.

Obecně byl opět bohužel konstatován celkově negativní trend dílčího snižování kvality u části dopravců. Jedinými standardy, kde došlo k celkovému zlepšení, jsou bezbariérovost vozidel, funkčnost odbavovacího zařízení a informování ve vozidlech. I nadále pokračovala obnova vozového parku, pořizování nízkopodlažních vozidel nebo obnova zastávkových zařízení, byť pomaleji než v předchozích letech. Podíl bezbariérově přístupných vozidel se mírně snížil z 67 % v roce 2016 na 66 % v roce 2017 zejména z důvodu zapojení nových dopravců s nízkým podílem nízkopodlažních autobusů). Průměrné stáří vozového parku za všechny dopravce se mírně zvýšilo na 8,9 let (v roce 2016 to bylo 8,7 let).

Bohužel nesplnění většinou dopravců bylo zjištěno u následujících standardů: plnění grafikonu, dodržení kapacity (předepsaného typu) vozidla, bezbariérovost vozidla, garance bezbariérových spojů, informování ve vozidlech i na zastávkách a ústrojová kázeň.

Nejčastěji neplněným standardem je stejně jako v roce 2016 informování cestujících ve vozidlech (nesplnilo 16 z 19 dopravců), většinou se ale nejedná o zásadní prohřešky, které by výrazně zhoršovaly podmínky pro cestování. Zčásti jde o technické závady na odbavovacím zařízení, částečně je neplnění úrovně náročnosti zaviněno nedodržováním povinností jednotlivými řidiči (zejména hlášení zastávek). Bohužel se v oblasti informovanosti zhoršil stav na zastávkách ve Středočeském kraji, zejména v podobě neaktuálních jízdních řádů.

Celkově negativní trend lze bohužel sledovat zejména v souvislosti s přetrvávajícím nedostatkem řidičů napříč většinou dopravců. To mělo i v roce 2017 za následek pokles kvality provedené služby a zvýšený počet závad, které jsou sledovány v souvislosti s činností provozního personálu.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)
Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy
Martin UHER
STENBUS
ČSAD POLKOST
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) Autodoprava LAMER
ARRIVA CITY
ČSAD Slaný
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů) ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
Valenta Bus
ABOUT ME
OAD Kolín
Vlastimil Slezák
ČSAD Střední Čechy
ČSAD MHD Kladno
Kateřina Kulhánková
Jaroslav Štěpánek
ČSAD Česká Lípa
POHL Kladno
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů) ČSAD Benešov

VLAKY

Současně s posledním kvartálem došlo k vyhodnocení celého roku 2017. V součtu nebylo splněno pět Standardů kvality, což je lepší výsledek než v loňském roce, kdy nebylo splněno standardů sedm.

Problémy přetrvávají v Dodržení kapacity vlaku, kde se projevují neschopnosti jednotek 471 CityElefant, u nichž je v některých případech problém udržet v provozu jejich dostatečný počet i s ohledem na pravidelnou údržbu a opravy, s podobným problémem se potýkáme také u jednotek řady 814.2 a motorových vozů řady 854. Naopak ke zlepšení došlo v práci personálu, kdy v uplynulém roce nebyly shledány závady v odbavení cestujících, pouze docházelo k dílčím závadám v Informování cestujících ve vlacích a to na území hl. m. Prahy i Středočeského kraje. Ve standardu Informování ve stanicích a zastávkách v dohledné době předpokládáme alespoň dílčí zlepšení díky plánovanému zvýšení kvality vývěsních ploch. Nepříliš dobré výsledky vykazovaly také standardy funkčnosti a čistoty vozidel, kdy na funkčnost vozidel má poměrně výrazný vliv poruchovost sociálních zařízení ve vozidlech řady 471 CityElefant, závady v čistotě vozidel se objevovaly především na lince S3. Ani v jednom čtvrtletí nebyl splněn standard Rizikových situací, při nichž však v drtivé většině docházelo pouze k materiálním škodám. Neplnění standardu Stáří vozidel je zapříčiněno stářím jednotek řady 451.