Zahájení provozu na nové tramvajové trati ke stanici metra Pankrác

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 14. 04. 2021

Důvody vzniku dopravního opatření

Tramvajovou trať na Budějovické náměstí (ke dnešní stanici metra Budějovická) tramvaje naposledy projely dne 10. května 1974, tedy pouhý jeden den po zahájení provozu metra do této lokality. Právě souběh s nově otevřenou linkou metra byl tehdy důvodem, proč byl provoz na čerstvě zrekonstruované tramvajové trati zastaven.

S ohledem na trvalý růst vytížení metra v blízkosti centra Prahy a stále vyšší kapacitu, kterou je nutné v metru nabízet cestujícím z okrajů města, se následně ukázalo, že v některých lokalitách není metro dostatečně vhodné pro řešení místní obsluhy hromadnou dopravou. Souběžné linky povrchové dopravy v Karlíně, Chotkově ulici, na Vinohradské třídě a výhledově i na Václavském náměstí naopak metru dokáží pomoci a v těchto úsecích snížit poptávkové extrémy. Stejný účel mají mít v cílovém stavu i tramvajové linky v oblasti Pankráce, včetně jejich následného propojení na Smíchov či do Michle.

Prvním krokem k rozvoji tramvajové dopravy na Pankráci se stala výstavba prodloužení TT od ulice Na Veselí na úvrať k ulici Hvězdova, do blízkosti stanice metra Pankrác. Tato stavba byla oproti nedávným předpokladům realizována v zásadním předstihu, a to díky možnosti ji navázat na dlouho připravovanou kompletní rekonstrukci stávajícího úseku TT mezi Vladimírovou ulicí (Nuselskou radnicí) a Vozovnou Pankrác. I. etapa této rekonstrukce (v ulici Na Veselí) proběhla v roce 2020, II. etapa rekonstrukce od Nuselské radnice po Pražského povstání probíhá v roce 2021 a úsek bude pro tramvajový provoz plně k dispozici v první polovině června 2021. Právě s ohledem na tuto druhou etapu rekonstrukce je dopravní opatření navrhující zahájení tramvajového provozu na nové tramvajové trati připravováno k realizaci až v polovině roku 2021 a nebylo realizováno na konci listopadu roku uplynulého.

Prověřované varianty obsluhy zřízení trvalé obsluhy na nové tramvajové trati

Při prověřování možností řešení zřízení trvalé obsluhy nové TT v úseku Na Veselí – Pankrác bylo zhodnoceno více než 10 variant. A to z pohledu vhodnosti pro cestující, provozních možností dopravce (přestávky řidičů, počty nasazených obousměrných tramvají, průjezdnost a nájezdové a zátahové trasy pro tyto tramvaje) a z pohledu růstu ročních provozních nákladů.

 • Varianta s rozdělením linky 18 na dvě větve, kde by polovina spojů v intervalu 16-20-16/30-40 zajížděla do zastávek Na Veselí a Vozovna Pankrác a druhá polovina do nové zastávky Pankrác, nebyla doporučena s ohledem na nepřiměřeně dlouhé intervaly v nově zrekonstruované zastávce Na Veselí, která má nezanedbatelný denní obrat cca 2 500 cestujících. Tyto dlouhé intervaly by nebyly vyhovující ani pro obsluhu nové zastávky Pankrác. Obousměrné vozy nejsou pro linku 18 v trvalém stavu vhodné kvůli zhoršené možnosti vzájemného potkávání v křižovatce Národní divadlo i s přihlédnutím ke vzdálenosti trasy linky 18 od Ústředních dílen v Hostivaři či výhledově od vozovny Hloubětín (místa, kde jsou nebo budou deponovány obousměrné tramvaje KT8D5R.N2P).
 • Posouzeny byly i možnosti odklonu jiné stávající tramvajové linky směrem do Táborské ulice a na Pankrác. Prodloužení linky 13 z Čechova náměstí na Náměstí Bratří Synků, Pražského povstání a k Vozovně Pankrác a současné vedení všech spojů linky 18 do zastávky Pankrác nebylo doporučeno s ohledem na matematickou neřešitelnost intervalových koordinaci spojů linek 13 a 18 na trati v Táborské a současně linek 11 a 14 na Spořilově, 14 a 18 v Nuslích (zejména večer a o víkendech), 11 a 13 na Vinohradské a 4, 13 a 22 na Francouzské. Vyřešení koordinace na trati na Pankrác by přineslo společné jízdy spojů na některém z dalších úseků, nebo výrazné zhoršení prokladových možností na všech úsecích dohromady. Všechny spoje linky 18 v zastávce Pankrác nemohou být ukončeny také s ohledem na minimální možnost čerpání přestávek pro řidiče, která není k dispozici ani na opačné konečné zastávce linky 18 u Nádraží Podbaba.
 • Do zastávky Pankrác dále nebyl doporučen odklon linek 11 či 14 z Náměstí Bratří Synků, protože svazek linek 11 a 14 v oblasti zastávek Pod Jezerkou a Horky vykazuje výrazně větší využití spojů než linka 18 ve směru z Táborské ulice do Nuslí. Odebrání jedné z linek směrem na Spořilov by zde způsobilo výrazné kapacitní problémy, přičemž současné přidání další linky zcela navíc ve směru na Pankrác by vedlo k zásadnímu přebytku nabídky nad poptávkou.
 • Z důvodu nižšího vytížení linky 18 ve směru Táborská – Nusle (než u linky 11 ve směru Horky – Bělehradská a linky 14 ve směru Horky – Nusle) nebyl doporučen ani odklon linky 24 z Nuslí směrem na Pankrác. Vzhledem k tomu, že by takto vedená tramvajová linka nesměřovala k Nádraží Vršovice a v Táborské ulici by pak byly provozovány linky 18, 24 i 193, bylo by souhrnné vytížení této trojice linek v oblasti Paloučku pouze na úrovni 15 % a souhrnné vytížení spojů linek 18 a 24 ve směru do Nuslí by bylo pravděpodobně nižší než 10 % poskytované nabídky.
 • Dalším krokem bylo prověření možnosti zavedení nové tramvajové linky, v číselné řadě označené nyní volným číslem 19. Z Pankráce a Táborské ulice bylo nejprve vyloučeno trasování přes Nusle směrem na Podolské nábřeží (existuje přímé spojení autobusovou linkou 134) i na I. P. Pavlova (spojení od metra C Pankrác a Pražského povstání na I. P. Pavlova či Muzeum je výhodnější i rychlejší linkou metra C, navíc taková tramvajová linka by nemohla z důvodu přetížení centra tramvajovými spoji pokračovat do Ječné ulice a z důvodu absence obratišť na východě ani do Vinohradské ulice).
 • Velice podrobně byla proto řešena varianta zřízení linky 19 v trase Pankrác – Náměstí Bratří Synků – Albertov – Výtoň – Palackého náměstí – Anděl – Kotlářka. V tomto případě se však objevil problém v překročení kapacity křižovatky Palackého náměstí pro tramvajové spoje (stejně by tomu bylo při vedení nové linky z Nuslí na Karlovo náměstí), který musí být již dnes např. při výlukách řešen rušením některých linek projíždějících tímto uzlem. Palackého náměstí současně musí být v blízké době připraveno na možný nárůst počtu tramvajových spojů související s tříletou rekonstrukcí Barrandovského mostu. Pět tramvajových linek vedených v nuselském údolí by navíc nepřiměřeně zvýšilo převis nabídky nad poptávkou v této lokalitě a současně vyloučilo možnost tuto trasu využívat jako objízdnou při mimořádných situacích v Ječné ulici. Z těchto důvodů nebyla ani tato varianta doporučena k realizaci.

Navržená varianta zřízení trvalé obsluhy na nové tramvajové trati

Po dohodě zástupců MHMP, ROPID a DPP a s ohledem na provozní možnosti je předkládáno řešení s vedením nové tramvajové linky 19 v trase Pankrác – Pražského povstání – Náměstí Bratří Synků – Nádraží Vršovice – Koh-i-noor – Slavia – Kubánské náměstí – Strašnická – Želivského – Biskupcova – Palmovka – Balabenka – Vysočanská – Kolbenova – Hloubětín – Lehovec, která bude provozována v parametrech standardní tramvajové linky, tedy v intervalu 8 minut ve špičkách, 10 minut v sedle kolem poledne, 15 minut o víkendech a 20 minut pozdě večer.

Provoz linky 19 v uvedené trase je zaváděn z následujících důvodů:

 • Obnovuje se jím tramvajové tangenciální spojení ve východní části Prahy. Přímé spojení opět vzniká mezi Kubánským náměstím, Strašnickou, okolím zastávky Želivského a Palmovkou. V úseku Lehovec – Kubánské náměstí jezdila linka 19 do roku 2008. Pak byla odkloněna na Radošovickou a její provoz byl v roce 2012 zrušen s ohledem na nedostatečnou kapacitu tramvajových obratišť ve Vršovicích a na nedostatek finančních prostředků na provoz PID.
 • Vzniká nové přímé spojení z okolí Koh-i-nooru a zastávky Bohemians směrem na pankráckou pláň do oblasti s rostoucí obchodní i administrativní zástavbou a ke stanicím metra C Pražského povstání a Pankrác.
 • Je posíleno tramvajové spojení z oblasti Vršovic (Slavia, Kubánské náměstí) směrem k metru Strašnická.
 • Při cestách z okolí Palmovky směrem k metru A (přestupy východním směrem) je na Želivského obnoveno zajíždění části tramvajových spojů přímo ke vstupu do metra.

Související opatření v tramvajové dopravě

Vzhledem k tomu, že v úseku mezi zastávkami Želivského, Biskupcova, Palmovka, Vysočanská, Hloubětín a Lehovec nová linka 19 plnohodnotně nahradí provoz linky 16, bylo nutné současně navrhnout úpravu trasy linky 16. Ta se nemění mezi Sídlištěm Řepy, Kotlářkou, zastávkou I. P. Pavlova a Florou. Dále byly prověřeny tři možnosti řešení.

 • Ukončení spojů linky 16 na Olšanských hřbitovech (výstupní zastávka Flora) nebylo doporučeno s ohledem na fakt, že by spoje linky 16 nedojely ve svazku s linkou 10 do významného přestupního uzlu Želivského, tedy nejen na kontakt s metrem, autobusovými tangenciálními linkami, ale ani s novou tramvajovou linkou 19. Spoje linky 10 by současně byly ve směru k metru Želivského více přetěžované.
 • Dále se nabízelo řešení s vedením linky 16 ze zastávky Biskupcova do obratiště Spojovací (náhradou za linku 11), kde byla provozována do roku 2012. Toto řešení rovněž nebylo doporučeno, a to z provozních důvodů, jelikož posilovalo závislost pravidelnosti tramvajového provozu na Plzeňské ulici (linky 9, 10 a 16) na mimořádných situacích v oblasti Žižkova (Biskupcova – linky 9, 10 a 16, či Strážní – linky 9 a 16).
 • Do návrhu dopravního opatření se tak promítla třetí varianta řešení, tedy linka 16 vedená v trase Sídliště Řepy – Kotlářka – Anděl – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Orionka – Flora – Želivského – Vinice – Černokostelecká – Ústřední dílny DP.

Nová trasa linky 16 vytváří náhradu spojení z oblasti Prahy 2 směrem k Vinohradské nemocnici, Vinohradským hřbitovům a do Nových Strašnic. Proto mohou být současně spoje linky 13 zkráceny do trasy Čechovo náměstí – Olšanské hřbitovy (výstupní zastávka Flora). Linky 13 (v budoucnu v posílené podobě) a 15 ukončené na Olšanských hřbitovech tak budou připravené zajistit v blízké budoucnosti obsluhu nové tramvajové trati mezi Vinohradskými hřbitovy a Sídlištěm Malešice.

Vedení linky 16 směrem na Ústřední dílny DP nabízí současně kapacitu, která zde plně nahradí současnou nabídku spojů linky 5. Linka 5 je ve výhledu určena pro obsluhu nové tramvajové tratě vedoucí přes areál bývalého Nákladového nádraží Žižkov. Již nyní ale na Olšanské ulici více pomůže tramvajové lince 9 a z Olšanského náměstí bude pokračovat přímo do zastávek Nákladové nádraží Žižkov, na Biskupcovu a do obratiště Vozovna Žižkov.

Aby v lokalitě Želivského zůstala možnost společného nástupu do tramvajových linek 10 a 19 ve směru Palmovka, je vedle autobusového zálivu v ulici Jana Želivského připravován vznik nejprve provizorní (prověřovány varianty s koordinovaným SSZ i bez něho – viz obrázky) a při revitalizaci celé ulice dle koncepce IPR Praha i trvalé nové tramvajové zastávky (realizace spíše s mírným odstupem po vzniku linky 19).

Nová TRAM zastávka Želivského směr Palmovka – varianta se SSZ v koordinaci s křižovatkou Želivského

Nová TRAM zastávka Želivského směr Palmovka – preferovanější varianta s neřízeným přechodem

Poslední změnou v linkovém vedení tramvají bude zkrácení trasy linky 24 o úsek Otakarova – Kubánské náměstí. Linka 24 bude nově ukončena v obratišti Náměstí Bratří Synků. Spojení z Vršovic do oblasti Karlova náměstí a centra města bude nadále možné linkou 6, spojení do Nuslí linkou 7. Nová tramvajová linka 19 nabídne oblasti Vršovic sice jinou směrovou vazbu (k metru C Pražského povstání a či Pankrác), současně ale pojede oproti lince 24 i večer po 20. hodině a o víkendech, takže s využitím linky 19 budou i večer a o víkendech dosažitelné spoje linek 14 či 18 v zastávce Náměstí Bratří Synků.

Zlepšení pro cestující v Táborské ulici a u stanice metra Pražského povstání

V okamžiku zavedení provozu nové linky 19 (předpoklad 5. června 2021) bude dokončena kompletní rekonstrukce tramvajové trati mezi Vladimírovou ulicí (Nuselskou radnicí) a ulicí Na Veselí, včetně okolí stanice metra Pražského povstání.

Zastávky Nuselská radnice (ve směru do centra) a Palouček (v obou směrech) budou nově bezbariérově přístupné. Tramvajová zastávka Pražského povstání bude posunuta severním směrem mezi obě světelné řízené křižovatky tak, aby z její přední i zadní části bylo možné co nejkratší cestou dojít ke vstupům do metra.

Nová poloha tramvajových zastávek u metra Pražského povstání

V ulici Na Pankráci, před odbočením tramvaje směrem do podjezdu v ulici Na Veselí vznikne současně nová tramvajová zastávka s názvem Kotorská, kde budou zastavovat všechny spoje linek 18, 19, 93 a 193.

Nové tramvajové zastávky Kotorská

Pro zrychlení spojení mezi Táborskou ulicí a Vršovicemi je v tomto směru navržen průjezd linky 19 ulicí Na Zámecké, aby snížila zatížení světelně řízené křižovatky na Otakarově. Na náměstí Bratří Synků proto v ulici Na Zámecké v prostoru severně od lékárny se proto připravuje vznik nové tramvajové zastávky. Tímto průjezdem se zkrátí cesta do Vršovic cestujícím o cca 2 minuty.

Nová tramvajová zastávka na náměstí Bratří Synků (v ulici Na Zámecké) pro linku 19

Související opatření v autobusové dopravě

S ohledem na vznik nové tramvajové linky 19 v trase Pankrác – Pražského povstání – Náměstí Bratří Synků – Nádraží Vršovice je po dohodě se zástupci MČ Praha 4 dohodnuto omezení počtu spojů této linky v úseku Pražského povstání – Náměstí Bratří Synků – Nádraží Vršovice na cca 40 spojů za den. Ostatní spoje linky 193 budou ukončeny v zastávce Pražského povstání (výstupní u vstupu do metra v ulici Děkanská vinice I, nástupní v současné zastávce linky 193 ve směru Pankrác).

Odůvodnění omezení spojů linky 193 ve směru Nádraží Vršovice

Souběžná jízda všech spojů autobusové linky 193 a nové tramvajové linky 19 v celém úseku mezi Pankrácí a Nádražím Vršovice by z hlediska poptávky i vynaložených nákladů byla s ohledem na místní poptávku neefektivní. Souhrnné využití spojů linek 18, 19 a 193 by v Táborské ulici v takové situaci kleslo jen do rozmezí 12 až 18 % poskytované kapacitní nabídky, kterou místo tří linek PID v Praze v jiných lokalitách bez problémů obsluhuje linka jedna.

Aktuální vytížení spojů linek 18 a 193 v úseku mezi zastávkami Náměstí Bratří Synků a Pražského povstání se v jednotlivých zastávkách během pracovního dne již dnes pohybuje pouze v rozmezí od 19 do 29 % nabízené kapacity.

Na odjezdu z Náměstí Bratří Synků směrem na Pražského povstání využívá tramvajovou linku 67 % z cca 6 500 cestujících, kteří tímto směrem jedou. Autobus využije pouze cca 33 % cestujících. V opačném směru přijede na Náměstí Bratří Synků tramvají z Táborské ulice z cca 5 000 cestujících denně 58 % tramvají a 42 % autobusem.

V zastávkách Náměstí Bratří Synků, Nuselská radnice, Palouček a Pražského povstání denně nastoupí dohromady do autobusu či tramvaje cca 9 400 cestujících (54 % do tramvaje a 46 % do autobusu) a vystoupí cca 10 000 cestujících (59 % z tramvaje a 41 % z autobusu).

Tramvaj je v daném úseku tedy již nyní mírně více preferovanou alternativou. Jelikož v této lokalitě nyní dochází k zásadní rekonstrukci tramvajové trati směřující k vozovně Pankrác, nelze postupovat tím směrem, že by v tomto úseku byl zrušen tramvajový provoz a byl nahrazen pouze provozem autobusové linky.

Autobusovou linku 193 v dlouhém souběhu s tramvajovou tratí bohužel nelze elektrifikovat s přispěním dotací z evropských fondů. Souběžný provoz linky 193 s tramvajovou linkou 18 je tak problematický i s ohledem na klimatické závazky přijatými hl. m. Prahou i Českou republikou.

Na mezinárodní klimatické cíle navazuje zejména novelizovaná Směrnice EU 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (Clean Vehicle Directive), resp. její připravovaná národní transpozice, která stanoví povinné podíly nízkoemisních a bezemisních vozidel pro nově nakupovaná vozidla. Od okamžiku schválení české transpozice do roku 2024 musí být z nově pořizovaných vozidel minimálně 41 % tzv. čistých, z toho polovina (20,5 %) musí být zcela bezemisních a druhá polovina (20,5 %) postačuje částečně čistých. Od roku 2026 stoupá povinný celkový limit na 60 % (analogicky 30/30 %).

S ohledem na uvedené souvislosti byla proto ve spolupráci s MČ Praha 4 hledána cesta, jak tuto situaci řešit, a přitom nějakým způsobem zachovat i přímé spojení od Nádraží Vršovice dále za zastávku Pankrác. V původním návrhu dopravního opatření byl navržen odklon linky 193 všemi spoji ulicí Na Pankráci do konečné zastávky u Pankráckého náměstí. Následně na základě nesouhlasu MČ Praha 4 a po vzájemných jednáních bylo dohodnuto, že provoz části spojů linky 193 směrem k Nádraží Vršovice bude zachován i po vzniku tramvajové linky 19, nicméně bude redukován cca na 40 spojů za den (s preferencí odjezdů z Nádraží Vršovice a Nám. Bří Synků např. s ohledem na příjezd vlakových spojů či začátek školního vyučování).

Ostatní spoje linky 193 budou ukončeny v zastávce Pražského povstání. Přestup, který by se při úplném zrušení provozu linky 193 k Nádraží Vršovice týkal cca 1/3 jejích cestujících v této lokalitě, tak nebude vždy nutný. Bude možné si na lince 193 najít přímý spoj, z něhož na linku 19 nebude nutné přestupovat. Přesto bylo současně snahou pro všechny cestující i tento přestup maximálně usnadnit.

Zajištění co nejjednoduššího přestupu mezi linkami 19 a 193

Ve směru z centra (probíhá prověřování možností úpravy stavebního řešení, které to umožní) i do centra bude autobusová linka 193 zajíždět do nové tramvajové zastávky Kotorská, kde bude možné u stejné nástupní hrany přestoupit do spojů tramvajových linek 18, 19 i noční 93.

Průjezd autobusové linky 193 novou tramvajovou zastávkou Kotorská – obousměrný přestup na linky TRAM

Ve směru do centra budou vybrané spoje autobusové linky 193 pokračující na Nádraží Vršovice zajíždět do tramvajové zastávky Pražského povstání přisunuté blíže stanici metra. Spoje končící v zastávce Pražského povstání zastaví přímo u vstupu do metra v ulici Děkanská vinice I. V opačném směru vybrané spoje linky 193 od Nádraží Vršovice pojedou stejně jako nyní a v zastávce za křižovatkou s ulicí Děkanská vinice I se k nim připojí spoje začínající na Pražského povstání.

Průjezdy spojů autobusové linky 193 v okolí metra Pražského povstání

Předkládaný návrh dopravního opatření si jako celek klade za cíl nejen zřídit obsluhu nové tramvajové tratě na Pankráci a obnovit východní tramvajovou tangentu v ose Libeň – Žižkov – Vinohrady – Strašnice – Vršovice, ale rovněž se snaží připravit linkové vedení tramvají pro situaci, kdy bude nutné zahájit obsluhu nových tramvajových tratí v horní části Václavského náměstí, na Sídlišti Malešice či v oblasti Habrové (Sídliště Jarov).

Pokud bude předkládaný návrh realizován a v následujících letech dojde ke zprovoznění výše uvedených tramvajových tratí, již nebude nutné realizovat žádné zásadní změny v linkovém vedení tramvají v oblasti Vršovic, Strašnic, Vinohrad a Žižkova. Jakékoliv dílčí úpravy tramvajových linek oproti překládanému návrhu by byly sice možné, ale s vědomím další větší spíše opakované reorganizace provozu linek při dostavbě jakékoli další tramvajové tratě v letech 2024-2027.

Úprava provozu tramvajových linek

Změny jsou vyznačeny tučně, resp. přeškrtnuty.

5 – nová trasa:

SÍDLIŠTĚ BARRANDOV – Poliklinika Barrandov – Chaplinovo náměstí – K Barrandovu – Geologická – Hlubočepy – Zlíchov – Lihovar – Smíchovské nádraží (B) (V) – Plzeňka – Na Knížecí (B) – Anděl (B) – Zborovská – Jiráskovo náměstí – Myslíkova – Lazarská – Vodičkova – Václavské náměstí (A) – Jindřišská – Hlavní nádraží (C) (V) – Husinecká – Lipanská – Olšanské náměstí – Olšanská – Nákladové nádraží Žižkov – Nákladové nádraží Žižkov – Biskupcova – Ohrada – VOZOVNA ŽIŽKOV Flora (A) – Olšanské hřbitovy – Želivského (A) – Želivského (A) – Vinohradské hřbitovy – Krematorium Strašnice – Vinice – Solidarita – Zborov-Strašnické divadlo – Nové Strašnice – Černokostelecká – Depo Hostivař (A) – Malešická továrna – Na Homoli – ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP
(provoz celodenně, celotýdenně)

Intervaly linky 5 v úseku SÍDLIŠTĚ BARRANDOV – ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP VOZOVNA ŽIŽKOV
pracovní den pracovní den – prázdniny sobota neděle celý týden
ráno dopol. odpol. ráno odpol. dopol. odpol. dopol. odpol. večer
8 10 8 10 10 15 15 20 15 20

Typ vozu: 2xT nebo ekvivalent

13 – nová trasa:

ČECHOVO NÁMĚSTÍ – Vršovické náměstí – Ruská – Krymská – Jana Masaryka – Náměstí Míru (A) – I. P. Pavlova (C) – Muzeum (A) (C) – Italská – Vinohradská tržnice – Jiřího z Poděbrad (A) – Radhošťská – FLORA (A) – OLŠANSKÉ HŘBITOVY (Z) – Želivského (A) – Želivského (A) – Vinohradské hřbitovy – Krematorium Strašnice – Vinice – Solidarita – Zborov-Strašnické divadlo – Nové Strašnice – ČERNOKOSTELECKÁ
(provoz celodenně, celotýdenně)

Intervaly linky 13 v úseku ČECHOVO NÁMĚSTÍ – ČERNOKOSTELECKÁ FLORA/OLŠANSKÉ HŘBITOVY
pracovní den pracovní den – prázdniny sobota neděle celý týden
ráno dopol. odpol. ráno odpol. dopol. odpol. dopol. odpol. večer
8 10 8 10 10 15 15 20 15 20

Typ vozu: 1xT

16 – nová trasa:

SÍDLIŠTĚ ŘEPY (V) – Blatiny – Slánská – Hlušičkova – Krematorium Motol – Motol – Vozovna Motol – Hotel Golf – Poštovka – { KOTLÁŘKA (T) } – Kotlářka – Kavalírka – Klamovka – U Zvonu – Bertramka – Anděl (B) – Zborovská – Palackého náměstí (B) – Moráň (Z) – Karlovo náměstí (B) – Štěpánská – I. P. Pavlova (C) – Náměstí Míru (A) – Šumavská – Vinohradská vodárna – Perunova – Orionka – Flora (A) – Olšanské hřbitovy – Želivského (A) – Želivského (A) – Vinohradské hřbitovy – Krematorium Strašnice – Vinice – Solidarita – Zborov-Strašnické divadlo – Nové Strašnice – Černokostelecká – Depo Hostivař (A) – Malešická továrna – Na Homoli – ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP – Mezi Hřbitovy – Nákladové nádraží Žižkov – Biskupcova – Krejcárek – Palmovka (B) (Z) – Palmovka (B) – Balabenka – Divadlo Gong – Poliklinika Vysočany – Nádraží Vysočany (B) (V) – Vysočanská (B) (T) – Špitálská – Poštovská – Kolbenova (B) – Nový Hloubětín – Vozovna Hloubětín – Starý Hloubětín – Kbelská – Hloubětín (B) – Sídliště Hloubětín – LEHOVEC
(provoz celodenně, celotýdenně)

Intervaly linky 16 v úseku SÍDLIŠTĚ ŘEPY – KOTLÁŘKA
pracovní den pracovní den – prázdniny sobota neděle celý týden
ráno dopol. odpol. ráno odpol. dopol. odpol. dopol. odpol. večer
8 8
Intervaly linky 16 v úseku KOTLÁŘKA – LEHOVEC ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP
pracovní den pracovní den – prázdniny sobota neděle celý týden
ráno dopol. odpol. ráno odpol. dopol. odpol. dopol. odpol. večer
8 10 8 10 10 15 15 20 15 20

Typ vozu: 2xT nebo ekvivalent

19 – nová trasa:

LEHOVEC – Sídliště Hloubětín – Hloubětín (B) – Kbelská – Starý Hloubětín – Vozovna Hloubětín – Nový Hloubětín – Kolbenova (B) – Poštovská – Špitálská – Vysočanská (B) (Z) – Nádraží Vysočany (B) (V) – Poliklinika Vysočany – Divadlo Gong – Balabenka – Palmovka (B) – Palmovka (B) (T) – Krejcárek – Biskupcova – Nákladové nádraží Žižkov – Mezi Hřbitovy – Želivského (B) – Vinohradské hřbitovy – Krematorium Strašnice – Vinice (Z) – Vozovna Strašnice – Strašnická (A) – Průběžná – Kubánské náměstí – Slavia – Koh-i-noor – Bohemians – Nádraží Vršovice (V) – Otakarova (T) – Náměstí Bratří Synků – Nuselská radnice – Palouček – Pražského povstání (C) – Kotorská – PANKRÁC
(provoz celodenně, celotýdenně)

Intervaly linky 19 v úseku LEHOVEC – PANKRÁC
pracovní den pracovní den – prázdniny sobota neděle celý týden
ráno dopol. odpol. ráno odpol. dopol. odpol. dopol. odpol. večer
8 10 8 10 10 15 15 20 15 20

Typ vozu: obousměrné vozy délky cca 30 m

24 – nová trasa:

BŘEZINĚVESKÁ (T) – Kobylisy (C) – Ke Stírce – Okrouhlická – Vychovatelna – Bulovka – Vosmíkových – U Kříže – Libeňský zámek – Divadlo pod Palmovkou (T) – Palmovka (B) – Invalidovna (B) – Urxova – Křižíkova (B) – Karlínské náměstí – Florenc (B) (C) – Bílá labuť – Masarykovo nádraží (B) (V) – Jindřišská – Václavské náměstí (A) – Vodičkova – Lazarská – Novoměstská radnice (Z) – Karlovo náměstí (B) – Moráň (T) – Botanická zahrada – Albertov – Ostrčilovo náměstí – Svatoplukova – Divadlo Na Fidlovačce – Otakarova (T) – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮNádraží Vršovice (V) – Bohemians – Koh-i-noor – Slavia – KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
(provoz v pracovní dny 6-20 hod.)

Intervaly linky 24 v úseku BŘEZINĚVESKÁ / KOBYLISY – KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ
pracovní den pracovní den – prázdniny sobota neděle celý týden
ráno dopol. odpol. ráno odpol. dopol. odpol. dopol. odpol. večer
8 10 8 10 10

Typ vozu: 2xT nebo ekvivalent

Úprava provozu autobusových linek

Změny jsou vyznačeny tučně, resp. přeškrtnuty.

193 – nová trasa:

NÁDRAŽÍ VRŠOVICE (V) – Náměstí Bratří Synků – Nuselská radnice – Palouček – PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ (C) – Kotorská – Pankrác (C) – Sídliště Pankrác (Z) – Sídliště Pankrác – Krčský hřbitov – Na Strži – Ryšánka – Antala Staška – Poliklinika Budějovická (C) – Lísek – U Labutě – Nemocnice Krč – Klárův ústav – Ústav mateřství – IKEM – V Lískách (Z) – Ústavy Akademie věd (Z) – Zelené domky – U Tří svatých – Kunratická škola – Kunratice – ŠEBERÁK
(provoz celodenně, celotýdenně)

Intervaly linky 193 v úseku NÁDRAŽÍ VRŠOVICE PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ
pracovní den pracovní den – prázdniny sobota neděle celý týden
ráno dopol. odpol. ráno odpol. dopol. odpol. dopol. odpol. večer
24 24 30 30 30 30 30 40 30 30-40

Typ vozu: kloubový, provoz cca do 22:00

Intervaly linky 193 v úseku PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ ŠEBERÁK
pracovní den pracovní den – prázdniny sobota neděle celý týden
ráno dopol. odpol. ráno odpol. dopol. odpol. dopol. odpol. večer
6 12 7,5 10 10 15 15 20 15 15-20

Typ vozu: kloubový

Změny zastávek:

Název zastávky Linky Popis
Kotorská 18, 19, 93, 193 zřízení nové obousměrné tramvajové a autobusové zastávky v ulici Na Pankráci
Náměstí Bratří Synků 19, 93, 96 zřízení nové zastávky v ulici Na Zámecké pouze ve směru do centra
Želivského 10, 11, 19, 26, 98 zřízení nové tramvajové zastávky v ulici Jana Želivského ve směru „Mezi Hřbitovy“ (na základě složitosti projednání může proběhnout s určitým odstupem po zavedení linky 19)

Schémata

Detail řešené oblasti

Celkové schéma